​KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ

 

MPA Thao Pham

Thaopp@ftu.edu.vn

 

I. COURSE MATERIALS

  1. Pyndick, Rubinfeld, Kinh tế học Vi mô,  Nhà xuất bản Kinh tế TPHCM, 2018

  2. Mailtal, Slomo, Kinh tế học dành cho doanh nhân, Nhà xuất bản AlphaBooks, 2018.

 

II. ASSESSMENT

  • Chuyên cần: 10%

  • Mini - test : 20%

  • Case study: 30%

  • Bài tập nhóm: 

    • ​Thuyết trình: 10%

    • Tiểu luận: 30%

 

III. CLASS LOGISTICS 

 

III. READING LIST: 

0. Week 1: Giới thiệu chung

1. Week 1: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

2. Week 2: Lý thuyết người sản xuất

   

 3. Week 3: Cấu trúc thị trường

 

3.1. Sự hình thành cung - cầu & hệ số co giãn

3.2. Cấu trúc thị trường

3.3. Thất bại thị trường