top of page
​KINH TẾ HỌC VI MÔ 2

(update 8/2022)

 

I. COURSE MATERIALS

 1. PGS, TS Cao Thúy Xiêm, TS Nguyễn Thị Tường Anh (2015), Kinh tế học Vi mô phần 2, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

 2. PGS, TS Cao Thúy Xiêm, PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh (2019), Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Kinh tế học vi mô phần 2, Nhà xuất bản Lao động-Xã hội

 

II. ASSESSMENT

 • Attendance: 10%

 • Midterm test(s): 30%

 • Final Exam: 60% 

 

III. READING LIST: 

0. Prerequisite Readings

1.Week 0: Giới thiệu chung

 • Chương 1  

 • Clips:

 • Extra Readings: 

  • ​Hiểu và phản biện: Phiên bản quốc dân
  • Charlie Munger: Academic Economics — Strengths and Weaknesses, after Considering Interdisciplinary Needs
  • Regression, Fire, and Dangerous Things (1/3)
  • ​Opportunities cost of car owning
  • ​The Philosophy of Economics
  • ​​Psychology & Economics
  • Difference between Fascism vs. Communism
  • KINH TẾ HỌC VI MÔ CÓ GÌ ĐÁNG GIỮ LẠI?
 • My writings: 

 • Movies: 

  • ​​Who was Karl Marx?

  • Bulkland (2017)

  • This country isn't just carbon neutral — it's carbon negative

 

2. Week 1,2,3: Lý thuyết cầu

3. Week 4,5: Lựa chọn trong điều kiện rủi ro

   

4. Week 6: Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp

 

6. Week 7,8,9,10: Cấu trúc thị trường

7. Week 11: Midterm Exam

8. Week 12,13: Thị trường lao động

   

bottom of page