​Translation works

(2015 - now) 

Lead with Humanity

Jeffrey A. Krames

Vietnamese tittle: Lãnh đạo bằng sự khiêm nhường

Mind management

V.Vajiramedhi

Vietnamese title: Chậm lại để tỏ tường

Emotional Intelligence for Dummies

Steven J. Stein

Vietnamese title: Trí tuệ cảm xúc cho dummies

Teaching Meditation to Children

David Fontana & Ingrid Slack

​Vietnamese tittle: Thiền tập cho con

​Breath through this

Eline Snel

​Vietnamese tittle:Hít thở để vượt qua