top of page
​KINH TẾ HỌC VI MÔ CƠ BẢN

(update 8/2022)

I. COURSE MATERIALS

  • “Kinh tế học Vi mô”, 2016, TS Nguyễn Thị Tường Anh chủ biên, NXB Lao động

  • “Câu hỏi và bài tập Kinh tế học Vi mô”, 2018, PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh, NXB Lao động

II. ASSESSMENT

  • Attendance: 10%

  • 02 midterm Exams: 15% each

  • Final Exam: 60% 

 

III. READING LIST: 

0.Week 0: Prerequisite Readings 

  1. Introduce yourself

  2. Group registration spreadsheet

  3. Report on lazy group member(s)

  4. Grade other group presentations

  5. Question about your grade

1.Week 1: Giới thiệu chung

 

2. Week 2,3,4: Cung và Cầu

 

3. Week 5,6 : Hệ số co giãn

   

4. Week 7,8 : Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

6. Week 9, 10: Lý thuyết người sản xuất

 6. Week 11: Midterm exam

 7. Week 12,13,14: Cấu trúc thị trường

8. Week 15a: Thị trường lao động 

9. Week 15b:  Thất bại thị trường​​

bottom of page