​KINH TẾ HỌC VI MÔ CƠ BẢN

(update 2/2022)

 

I. COURSE MATERIALS

  1. “Kinh tế học Vi mô”, 2016, TS Nguyễn Thị Tường Anh chủ biên, NXB Lao động

  2. “Câu hỏi và bài tập Kinh tế học Vi mô”, 2018, PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh, NXB Lao động

  3. ​Đề cương Kinh tế vi mô

 

II. ASSESSMENT

  • Attendance: 10%

  • Midterm test(s): 30%

  • Final Exam: 60% 

 

III. READING LIST: 

0. Prerequisite Readings

1.Week 1: Giới thiệu chung

 

2. Week 2,3: Cung cầu

 

3. Week 4,5 : Hệ số co giãn

   

4. Week 6,7 : Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

5. Week 8,9: Lý thuyết người sản xuất

 

6. Week 10 - Midterm

 

7. Week 11,12,13: Cấu trúc thị trường

8. Week 14: Thị trường lao động

   

9. Week 15: Thất bại thị trường