top of page
​KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ
​(updated in June, 2021)

 

MPA Thao Pham

Thaopp@ftu.edu.vn

 

I. COURSE MATERIALS

  1. Pyndick, Rubinfeld, Kinh tế học Vi mô,  Nhà xuất bản Kinh tế TPHCM, 2018

  2. Mailtal, Slomo, Kinh tế học dành cho doanh nhân, Nhà xuất bản AlphaBooks, 2018.

 

II. ASSESSMENT

  • Chuyên cần: 10%

  • Mini - test : 20%

  • Case study: 30%

  • Tiểu luận: 40%

 

III. CLASS LOGISTICS 

 

III. READING LIST: 

0. Module 0 - Giới thiệu chung

2. Module 1 - Lý thuyết cung cầu 

3. Module 2: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

4. Week 3: Lý thuyết người sản xuất

   

 5. Week 4: Cấu trúc thị trường

bottom of page